• Duits
 • Nederlands
Landhotel und Gasthof Cramer Räumlichkeiten Restaurant

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u terug in de privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de websitebeheerder. De contactgegevens kunt u terugvinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen bij een bezoek aan onze website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de website). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te verzekeren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op ieder ogenblik recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Hiervoor en voor verdere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat vermeld is in het colofon. Voor het overige hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van verwerking’.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden getraceerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of u kunt deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daaromtrent vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring zullen wij u informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en nemen de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring in acht.

Als u deze website bezoekt, dan worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doeleinde dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een totale bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Simone Pollmann-Schweckhorst
Domring 4 – 10
D – 59581 Warstein

Telefoon: +49 (2902) 88 1307
E-mail: spollmann-schweckhorst@warsteiner.com

De verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen o.a.).

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele processen met betrekking tot gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verstrekte toestemming op ieder ogenblik intrekken. Daarvoor volstaat een vormeloze mededeling per e-mail aan ons. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en direct marketing (art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter e of f van de AVG hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De wettelijke basis waarop de gegevensverwerking berust, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar volgens artikel 21, lid 1 van de AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor direct marketing (bezwaar volgens artikel 21, lid 2 van de AVG).

Recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen heeft geen invloed op andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, dan vindt dit alleen plaats indien dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt omwille van veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder verzendt, een SSL- of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, dan kunnen de gegevens die u naar ons doorstuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

U hebt binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen op ieder ogenblik het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doeleinde van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u eventueel ook recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens Hiervoor en voor verdere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat vermeld is in het colofon.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat vermeld is in het colofon. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u in plaats van de verwijdering verzoeken om de gegevensverwerking te beperken.
 • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar indien u ze wel nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
 • Als u een bezwaar heeft ingediend in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen marketing e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van onze contactgegevens die in het colofon zijn gepubliceerd in het kader van de opdrukplicht voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagd marketing- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van de toezending van ongevraagde marketing, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De website maakt deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek terug te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren van cookies. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de functie van het winkelmandje) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies met het oog op een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden deze apart behandeld in deze privacyverklaring.

Uw cookie-instellingen

Server-log-bestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostnaam van de computer die toegang probeert te krijgen
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f van de AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de server-log-bestanden worden geregistreerd.

Verwerking van gegevens (klant- en ordergegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen als ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, letter b van de AVG, die de gegevensverwerking mogelijk maakt om een contract of precontractuele bepalingen te vervullen. We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens), voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de order is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die instaat voor de betalingsverwerking.

Een verdere gegevensoverdracht gebeurt niet of alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, letter b van de AVG, die de gegevensverwerking mogelijk maakt om een contract of precontractuele bepalingen te vervullen.

4. Analysetools en reclame

Matomo (voodien Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo-cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van Matomo-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn marketing te optimaliseren.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware zo in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dit geval wordt een opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, waardoor Matomo geen gebruiksgegevens kan bewaren. Als u uw cookies verwijdert, wordt hierdoor ook de Matomo opt-out-cookie verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Uw cookie-instellingen